Выбрать страницу

Публічна оферта

Затверджено ФОП “Засоба М.Ю.”
«20» серпня 2018 року

Договір публічної оферти про надання послуг

ФОП “Засоба М.Ю.” (Сімейний простір «Кідз Хаб»), іменований надалі «Дитячий центр», в особі Директора – Засоби Марини Юріївни, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменованій «Клієнт», укласти даний договір на зазначених нижче умовах.

Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Дитячим центром послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати.

Акцептуємо дану оферту: Клієнт підтверджує розірвання раніше укладених з Дитячим центром договорів на надання послуг.

1. Предмет Договору:
1.1. Дитячий центр зобов’язується надати, а Клієнт, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:
1.1.1. Освітні послуги для дітей шкільного віку згідно з відповідною державною програмою Міністерства освіти і науки України. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого центра і розділу 3 Договору.
1.1.2. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей віком від 1 року. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого центра і розділу 3 Договору.

2. Права та обов’язки сторін:
2.1. Дитячий центр зобов’язується:
2.1.1. Організувати навчання, виховання та дозвілля дітей з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Дитячого центру відповідно до п.1.1 цього Договору;
2.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик, а також програм згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України;
2.1.3. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;
2.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Дитячого центру;
2.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Дитячого центру;
2.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;

2.2. Дитячий центр має право:
2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;
2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Дитячим центром;
2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять з урахуванням допустимих медико-санітарних норм;
2.2.4. Дитячий центр має право в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;
2.2.5. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив’язаних до державних свят;
2.2.6. Всі рішення стосовно оплати керівництво Дитячого центру приймає самостійно з урахуванням пропозицій Клієнта, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати;
2.2.7. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Дитячому центрі майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров’ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.
2.2.8. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.
2.2.9. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з поважних причин.
2.2.10. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.

2.3. Клієнт зобов’язується:
2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 Договору;
2.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента;
2.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття, відзначити передачу-прийом дитини в Табелі відвідування Дитячого центру і передати її в руки педагога. Забрати дитину після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Дитячим центром (надалі «правила відвідування»);
2.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки (Клієнт) зобов’язані заявити Дитячому центру про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несе персональну відповідальність. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.
2.3.5. Дбайливо ставитись до майна Дитячого центру;
2.3.6. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Дитячого центру, відповідно до законодавства України;
2.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячого центру і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячого центру та з моменту прийняття її після закінчення занять;
2.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування;
2.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячого центру, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;
2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячого центру про зміни номеру свого контактного телефону.

2.4. Клієнт має право:
2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячим центром, відповідно до розкладу та віком своєї дитини за наявності місця у групі;
2.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми до двох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті.
2.4.3. Розірвати договір, письмово повідомивши про це Дитячий центр за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

3. Умови оплати:
3.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський рахунок Дитячого центру.
3.2. Оплата послуг, наданих за п.1.1. Договору, проводиться не пізніше 2 (двох) днів до початку занять відповідно до тарифів, наведених в прайс-листі;
3.3. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;
3.4. На вимогу Клієнта в кінці місяця сторони підписують Акт про надані послуги (далі «Акт»). Акт вважається підписаним Клієнтом, у разі якщо Клієнт протягом 2 (двох) календарних днів після закінчення календарного місяця не підписав Акт зі своєї сторони і не направив Дитячому центру вмотивовану претензію.

4. Термін Договору:
4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячого центру, і діє до закінчення оплаченого періоду.

5. Інші умови:
5.1. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.
5.2. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.
5.3. У літній період (червень-серпень) Дитячий центр залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

6. Відповідальність сторін:
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін не більший ніж 5 днів письмово сповістити про такі обставини іншу сторону.
6.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
6.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Реквізити Сімейного простору «Кідз Хаб»:
м. Бровари, вул. Марії Лагунової, 4-Б
ФОП “Засоба М.Ю.”
Код ЄДРПОУ: 3170110485
тел.: (050) 056-15-33
Засоба М. Ю.

ДОДАТОК 1 до Договору публічної оферти про надання послуг: https://docs.google.com/document/d/1HNANX5ykcygboL-4-eFDmnJD_1-7MU3oar4cDq_xhjA/edit?usp=sharing